خدا قوت دانشجو

مهارت مطالعه موثر

اصول قبل مطالعه

تعیین هدف

تعییم مدت زمان

انتخاب محیط مناسب

پرهیز از پرخوری قبل از مطالعه

اصول هنگام مطالعه

مطالعه فعالانه داشته باشید

جدیت داشته باشید

به خودتان استراحت بدهید

از روش صحیح مطالعه استفاده کنید

 

روش بهبود مطالعه و یادگیرى اس کیو ۴آرSQ4R

 

1-پیش خوانی یا مرور اجمالی Survey

هـدف از خوانـدن اجمالـی، دسـتیابی بـه نـکات و مطالـب مهـم کتـاب و کشـف سـاختار متن و مطالـب در زمـان کوتـاه و بـا سرعت زیـاد اسـت. روش مطالعه اجمالی، مبتنی بر نمونه گیری سریع از نکات اساسی و صرف نظر کردن از جزئیات است.

- با بخش های مختلف کتاب درسی آشنا شوید

- از اول تا آخر کتاب را یک نگاه اجمالی بیندازید

- مقدمه را بخوانید

- فهرست محتوا را به صورت اجمالی بررسی کنید.

-فصل آخر و صفحات پایانی کتاب نظری بیندازید.

-به هر فصل یک نگاه اجمالی بیندازید.

2-سؤال کردن Question

هدف از پرسش، افزایش دامنة مترکز حواس و درک عمیق تر معانی است. این روش مسـتلزم سـوال کردن به طور جدی و پیگیر برای فهم عمیق مطالب اسـت که کنجکاوی و هـدف خواننـده را از خواندن مطلب ارضا می کند. وقتـی کتابـی را می خوانیـد، تصـور کنیـد کـه دارید با نویسـنده بحـث می کنیـد. در مورد بیانـات اظهـار شـده و ایده هـای ارائـه شـده پرسـش هایی بپرسـید.

-از خودتـان بپرسـید "چـه"،"چگونـه"،"چـرا"، "چه کسـی" و "کـی". ببینید آیا نویسـنده پاسـخ هایی که شما را قانـع کنـد ارائـه کرده اسـت یـا نه.

-از خودتان سؤال بپرسید.

-سؤال پرسیدن شما را خوانندۀ فعال می سازد نه یک خوانندۀ منفعل.

3-دقیق خوانی Read

هـدف از دقیق خوانـی R1، درک کامـل مطالـب خوانده شـده و نگهداری آن هـا به طرزی منظم و منطقـی در حافظـه اسـت، به طریقی که یـادآوری آن ها برای اسـتفاده های بعدی میسر باشـد.

-ایدۀ اصلی نویسنده را در هر فصل شناسایی کنید و از رابطه مطالب آگاه شوید.

-بر آنچه می خوانید تمرکز کنید.

-از علامت گذاری و حاشیه نویسی استفاده نمایید.

- همه تصاویر، جدول ها و منودارها را مطالعه کنید.

-آنچه خوانده اید را با جملات و کلمات خودتان بنویسد و خلاصه کنید

4-از برگفتنRecite

 هدف از برگفتن، این است که آنچه را خوانده اید به خود پس دهید و از خود امتحان بگیرید.

- دربارۀ آنچه خوانده اید از خودتان سؤالاتی بپرسید.

-تلاش آگاهانه برای به یادآوردن نکات مهم صورت دهید.

5-مرور Review

  • مرور کردن یک مهارت مطالعه مهم است و باید در هر فعالیت یادگیری لحاظ شود.
  • وقتـی تکالیـف کتـاب درسـی تان را بـه اتـمام رسـاندید، قبـل از ایـن کـه کتـاب را ببندید بـه صـورت خلاصه یادداشـت هایی کـه برداشـته اید و مطالبـی کـه خـط کشـیده اید و علامت گـذاری کرده ایـد را مـرور کنیـد.

-پیش از آغاز خواندن یک تکلیف جدید، آنچه قبلاً خوانده اید را مرور کنید.

کتاب شناسـی کتاب هـا، ضمیمه ها، راهنماهای مطالعـه، رئوس کلی مطالب و کتاب های کار از خواندن شما حمایت می کنند.

 -مرور امتحانی تان را با دقت برنامه ریزی کنید.


| شناسه مطلب: 107554

تعداد بازدید: 91 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران