دومین فراخوان تشکیل مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان

باسمه تعالی

 


اطلاعیه:

دومین فراخوان تشکیل مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان

 

تکمیل فرم شماره (1 ) و (3 ) جهت حضور در دومین فراخوان تشکیل مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان
1-دومین فراخوان برای تشکیل مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان در روز پنج شنبه مورخ ( 1931/40/21زمان پذیرش از ساعت 19روز چهارشنبه مورخ 1931/40/24و زمان خروج نهایتاً تا ساعت 19روز جمعه مورخ1931/40/22)در محل پردیس شهید بهشتی مشهد مقدس خواهد بود .

تبصره: در جلسه مجمع عمومی هزینه اسکان و پذیرایی با سازمان است و ایاب وذهاب با خود فرد است.

2-فرصت اعلام آمادگی و ثبت نام اعضا برای حضور در جلسه مجمع عمومی از 19تیرماه لغایت 11تیرماه 1931 تعیین
 می شود .

3-پذیرش دانش آموختگان در مجمع عمومی منوط به تکمیل فرم های شماره (1 ) و (9) است .

http://te.cfu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=2133
http://te.cfu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=2132
4-دانش آموختگانی که در دوره قبل عضو شدهاند، در این دوره نیز در صورتی که تمایل دارند در مجمع عمومی
شرکت کنند، فرم (1 ) و (9) را تکمیل نمایند.

5-دانش آموختگانی که تمایل دارند جزو ارکان انجمن باشند، فرم شماره (2 ) را تکمیل نمایند.

6-شرکت در انتخابات مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان به صورت وکالتی

جلسه مجمع عمومی دانش آموختگان در روز پنج شنبه مورخ 1931/40/21در پردیس شهید بهشتی مشهد مقدس
برگزار می شود. فرصت اعلام آمادگی و ثبت نام اعضا برای حضور در جلسه مجمع عمومی از 19تیرماه لغایت 11
تیرماه1931تعیین می شود. دانش آموختگانی که امکان حضور در جلسه مجمع عمومی را ندارند، می توانند نسبت
به رأی گیری وکالتی(برگه وکالت در بخش فرم ها) اقدام نمایند.


| شناسه مطلب: 109016

تعداد بازدید: 168 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران